COMEDOR

O FUNCIONAMENTO DO COMEDORPara poder utilizar o comedor escolar é imprescindible ser socio da ANPA. O prezo do servizo é de 3,65 € ao día.

O comedor funciona dende as 14:10 ata as 16:00 horas; comeza o primeiro día de curso e remata o último. As nenas e nenos de 4º de infantil non poderán comezar a utilizar o comedor ata o remate do periodo de adaptación.

Presta o servizo a empresa Catering Arelas (http://cateringarelas.com/); para darse de alta no comedor hai que poñerse en contacto co catering directamente polos seguintes medios:


- Teléfono: 986408151 – 655299847

- Correo electrónico: calidad@arelas.es ou info@cateringarelas.com

Para comunicar a falta de asistencia dunha nena ou neno debe avisarse con 24 horas de antelación ao catering, chamando por teléfono ou por correo electrónico. Tamén se avisará ao profesor/a para organizar a saída das nenas e nenos.

Cando se padeza algunha alerxia de tipo alimentario achegarase un certificado médico que a especifique. Pódese chamar ao catering para calquera consulta sobre o réxime alimentario especial das nenas e nenos.

O persoal encargado do coidado do comedor non é persoal cualificado para a administración de medicamentos.


Queda prohibido o consumo de calquera outro alimento que non sexa proporcionado pola empresa de catering.

O horario de recollida das nenas e nenos será dende as 15:30 ata as 16:00 horas, coa excepción dos que asisten ás actividades extraescolares, que serán recollidos ao seu remate.


Forma de pago: 

 

Domiciliación bancaria: entre o 5 e o 10 do mes seguinte ó uso do servizo de comedor, cobrarase o recibo na conta indicada ao catering. Se o recibo fose devolto polo banco, a familia terá que facer efectiva a cantidade resultante da suma do recibo devolto máis os gastos de devolución.

Para máis información podedes consultar o texto das NORMAS DE FUNCIONAMENTO do comedor (descargable máis abaixo).

Publicacións populares deste blog

POSTA EN MARCHA DO BANCO DE LIBROS