PLAN MADRUGA


Para asistir ao Plan Madruga é requisito imprescindible ser socio da ANPA.


Teléfonos do Catering ARELAS: 

986 40 81 51 – 655 299 847

 
Teléfono da monitora Amalia:

639 862 250
 
Correo electrónico: calidad@arelas.es

 
HORARIO: dende as 7:30h. ata as 9:10h.

 
Servizo durante 2 horas con 1 monitor (máx. 15-20 nenos)
Cuota mes completo con almorzo 50 €/mes
Cuota mes completo sen almorzo 45 €/mes
Día solto con almorzo 3 €/día
Día solto sen almorzo 2,50 €/día
Servizo durante 2 horas con dúas monitoras
Cuota mes completo con almorzo 62,50 €/mes
Cuota mes completo sen almorzo 57,50 €/mes
Día solto con almorzo 3,50 €/día
Día solto sen almorzo 3,00 €/día

O Plan Madruga comeza o primeiro día de curso e remata o último.


O ALUMNADO NOVO deberá:
  • Pagar a cuota da ANPA 
  • Cubrir unha ficha de inscrición que entregará na secretaría do centro ou á monitora do plan madruga. 
  • Informar na ficha de inscrición se o neno/a padece algunha alerxia ou intolerancia alimentaria achegando un informe médico e a medicación pertinente, se fose o caso.
  • Unha vez inscrito o alumno, non será necesario avisar con antelación para asistir ao plan madruga . A monitora será a que anote as asistencias mensuais.

Os USUARIOS HABITUAIS confirmarán a asistencia chamando ao catering ou por correo electrónico: calidad@arelas.es
  • Os pagos das mensualidades faranse nos primeiros 5 días do mes, a mes vencido.
  • A devolución dun recibo non resolto en 15 días, provocará a baixa no servizo. 
  • O alumnado usuario do Plan Madruga , ten as mesmas obrigas durante este período de tempo que no período lectivo. Deberá comportarse de forma axeitada atendendo en todo momento as normas que aconselle o persoal.
  • O non respectar estas directrices obrigará a adoptar as medidas correctoras pertinentes, adecuadas á falta cometida. As incidencias comunicaranse ás familias e de persistir na mesma actitude sancionarase coa privación temporal ou definitiva do uso do servizo.
  • O persoal encargado non está autorizado para administrar medicación e queda prohibido o consumo de calquera outro alimento que non sexa proporcionado pola empresa do catering.
  • Serán motivo de baixa do servizo o incumprimento das normas establecidas e o non pagamento reiterado dos recibos mensuais.

Publicacións populares deste blog

POSTA EN MARCHA DO BANCO DE LIBROS